ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจ Digital Service เมื่อปี พ.ศ. 2559 ผนึกกำลังในการพัฒนาธุรกิจ ด้านการให้บริการให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับ การให้บริการระบบการบริหารจัดการประเทศ,จังหวัด และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ลงนามความร่วมมือ กับ เมืองเถื่อเทียน-เว้ ประเทศเวียดนาม

ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart City) เมื่อปี พ.ศ. 2559

ลงนามความร่วมมือ กับ กรมเทคโนโลยีนวัตกรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart City) เมื่อปี พ.ศ. 2559

ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท รัฐวิสาหกิจ ลาวเทเลคอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เมื่อปี พ.ศ. 2556

ลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคล ประเทศไทย

ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2560