รู้จักโปรแกรม CONNECT

CONNECT คืออะไร

การพัฒนาคน

การพัฒนาจังหวัด

การพัฒนาประเทศ