ทำไมต้องใช้ CONNECT

CONNECT เป็นซอฟแวร์แพลตฟอร์มกลาง ในการบริหารจัดการจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ของ ประเทศไทย โดยสามารถใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ ชื่อว่าโปรแกรม CONNECT  ทำหน้าที่ เชื่อมต่อ “รัฐ” กับ “ประชาชน” แบบ 1:1 หรือ แบบรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ใน    การพัฒนาประชาชนของจังหวัด สู่ Smart People ทั้งยังเป็นการวางรากฐานการพัฒนาระบบงาน จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ให้กับจังหวัดต่างๆ รองรับการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ และ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานบริหารจัดการเมือง รองรับสู่การพัฒนา Big Data ของ จังหวัด การพัฒนาโครงการจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น เทคโนโลยี Cloud Computing และ เทคโนโลยี Internet of Things เทคโนโลยี Big Data ฯลฯ โดยออกแบบให้ รวบรวม ความสามารถ และ การเข้าถึงระบบงานต่างๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น “Connect” ที่มอบให้แต่ละจังหวัด สำหรับผู้ใช้งาน แอปพลิเคชั่น “Connect” ถูกออกแบบ ให้รองรับ การติดตั้ง ในกลุ่มผู้ใช้งาน 5 กลุ่ม ได้แก่

  • ภาครัฐ (Government)
  • หน่วยงานของรัฐในจังหวัด (Government Agency)
  • ประชาชน (Citizen)
  • นักท่องเที่ยว (Tourist)
  • แรงงานต่างถิ่น (Immigrant)

CONNECT ร่วมมือกับ 77 จังหวัดในประเทศไทย ในการวางกลยุทธ์ในการพัฒนา และ บริหารจัดการ จังหวัด รวมถึง การดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด และ ทำการตลาดต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับท้องถิ่น

โปรแกรม “Connect” ที่มอบให้จังหวัดต่างๆ จึงทำหน้าที่ เสมือนเป็น โปรแกรมกลาง ที่มีทำงานคล้ายโปรแกรมเบราเซอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นประตูก่อนเข้าถึงระบบงานต่างๆ จึงเป็นข้อดีที่ทำให้สามารถ รวบรวม ผู้ใช้งาน (Subscriber) จำนวนมาก ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ อยู่บนระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อโครงการ หรือต่อจังหวัด หากได้มีการเชื่อมต่อระบบงาน เพื่อประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด  ผ่านการประชาสัมพันธ์ ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ “Connect” ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ของ จังหวัดลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์แบบเฉพาะเจาะจง (Focus Group) หรือ แบบ 1:1 ได้