บริษัท ซิเคียว คอร์ปอเรชั่น จำกัด has been established and operated since September 26, 2014 with 30 million Baht registered capital. We are the leading company providing IT system solutions, including customized technology and integrated on-the-shelf products. We have branched in both domestic and international. We are operating projects in both government and private sectors.

  • Core Competency
  • Our core competency includes electronics design, software development, and sophisticated network implementation.
  • Key Industry
  • Our key industry includes eOffice / eGovernment, Data Center, Transportation, and Retail Management, and other customized technology solution.
  • Key Success
  • Our key success starts from initiating the innovation, proposing business idea with integrated IT, and providing total solution with world leading high quality products to our customers.
  • Electronic Design
  • Software Development
  • Enterprise Network Implementation

ปัจจุบัน เรามุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Cloud Computing, Big Data, Internet of Thing, 5G ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการกลุ่มลูกค้า ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้มีการขยายกิจการ สู่ 12 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้ โดยยึดหลัก การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เพื่อสร้างความได้เปรียบ และจุด แข็งในการดําเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีการขยายฐานการลงทุนด้านธุรกิจโดยเข้าร่วมลงทุนกับ พันธมิตรทางธุรกิจ ท้องถิ่นที่มีความแข็งแกร่งในต่างประเทศ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยมี แผนขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน และ 58 ประเทศมุสลิม