หน้าหลัก

หน้าหลัก
หน้าหลัก2020-10-01T14:16:30+07:00

ZiCURE BUSINESS UNIT

เราคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสู่ การเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยีที่มีความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และ เป็นศูนย์กลางของ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการการบริหารจัดการประเทศ และหน่วยงาน

DIGITAL SERVICE
& IT SOLUTION

BUSINESS & EXPERT CONSULTANT

BUSINESS INVESTMENT

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 12 มิติ 14 โซลูชั่น

การเกษตร

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาทางการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถทราบ ได้เลยว่า การปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นการทำการเกษตรแบบใด กำลังการผลิต มีเท่าไหร่ ผลผลิตชนิดใดมีสารเคมีหรือไร้สารเคมี ซึ่งไม่สามารถแยกประเภทและ ควบคุมได้

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการกับปัญหาและช่องว่างนี้

การผลิตและแปรรูป

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการศึกษาความต้องของการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าให้ตรงกับความต้องการตลาด รวมถึงให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูป

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

ค้าส่ง ค้าปลีก

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการค้าขาย แบบปลีก-ส่ง เปิด ช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคขายสินค้าให้กันโดยตรงผ่านระบบ Connect

Smart Business Smart Finance และ Smart Transport

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การเงินธนาคาร

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การทำธุรกรรม ทางการเงินให้ง่าย สะดวก ปลอดภัย

Smart Finance

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การแพทย์

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคิว ในการรักษา ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยมักต้องเสียเวลาไปกับการรอคิวในการรักษา เป็นเวลานาน

Smart Health

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การศึกษา

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การเรียน การสอน เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ “Remote Teaching” ซึ่งสอนโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้นโดยเฉพาะ

Smart Education

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย ในงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและงานตรวจการตั้งด่านของสำนัก ตำรวจ

Smart Security

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

สาธารณูปโภค

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานด้าน สาธารณูปโภคในลักษณะ gateway ทำการตัดเงินให้จากระบบ Connect ซึ่งเป็น การเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงง่าย ต่อการบริหารจัดการ

Smart Public Utilities

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

คมนาคมและขนส่ง

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในเมือง จะดีแค่ไหนถ้าประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการรอรถเป็นเวลานานๆ และสามารถ คำนวณเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่างๆได้

Smart Transportation

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

พลังงาน

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านพลังงานด้วย Smart Meter ช่วยในเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน รายงานการใช้งาน เพื่อฝ่ายบริหารนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ คำนวณและวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้า

Smart Energy

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลแต่การส่งข้อมูลไปให้ตรงกับความต้องการของผู้รับนั้นถึงจะที่ได้ว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ประสบความสำเร็จซึ่งเราสามารถบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้ได้

Smart Communication

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

อาคารและที่อยู่อาศัย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัย ในสถานที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติอะไรขึ้นได้บ้าง แต่ถ้ามีการป้องกันไว้ก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งในตัวบุคคลและทรัพย์สินให้กับประชาชน

Smart Public Utilities

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

ZiCURE CUSTOMER GROUP

ZiCURE จะเป็นผู้นำตลาด DIGITAL SERVICE ในประเทศไทย และ เรากำลังขยายฐานลูกต้าสู่ตลาดต่างประเทศ ในกลุ่ม CLMVเรามุ่งดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการใช้ความสามารถ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านเครื่องมือด้าน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเราโดย กลุ่มลูกค้า ของ เราครอบคลุมทั้ง ภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชน โดยเรามีเป้าหมาย ด้านการที่จะให้บริการครอบคลุม ใน 245 ประเทศทั่วโลก

รัฐบาล และกระทรวง

GOVERNMENT

รัฐวิสาหกิจ

GOVERNMENT AGENCY

จังหวัด และปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

PROVINCE

ภาคเอกชน
และองค์กร

PRIVATE & ORGANIZAION

ภาคประชาชน

CITIZEN

ZiCURE BROADCAST NEWS

ข่าวสารล่าสุด

ดูข่าวสารทั้งหมด

ZiCURE BUSINESS PARTNER