ZiCURE INNOVATION

เรามุ่งมั่นพลิกโฉมองค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม โดย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันและอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสมผสานหลายกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเร็จให้แก่ลูกค้า และพัฒนาองค์กรของเราสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

การเกษตร

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาทางการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถทราบ ได้เลยว่า การปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นการทำการเกษตรแบบใด กำลังการผลิต มีเท่าไหร่ ผลผลิตชนิดใดมีสารเคมีหรือไร้สารเคมี ซึ่งไม่สามารถแยกประเภทและ ควบคุมได้

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการกับปัญหาและช่องว่างนี้

การผลิตและแปรรูป

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการศึกษาความต้องของการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าให้ตรงกับความต้องการตลาด รวมถึงให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูป

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

ค้าส่ง ค้าปลีก

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการค้าขาย แบบปลีก-ส่ง เปิดช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคขายสินค้าให้กันโดยตรงผ่านระบบ Connect

Smart Business Smart Finance และ Smart Transport

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การเงินธนาคาร

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การทำธุรกรรม ทางการเงินให้ง่าย สะดวก ปลอดภัย

Smart Finance

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

การแพทย์

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคิว ในการรักษา ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยมักต้องเสียเวลาไปกับการรอคิวในการรักษา เป็นเวลานาน

Smart Health

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การศึกษา

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การเรียน การสอน เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่“ Remote Teaching” ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้นโดยเฉพาะ

Smart Education

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย ในงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและงานตรวจการตั้งด่านของสำนักตำรวจ

Smart Security

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

สาธารณูปโภค

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณูปโภคในลักษณะ gateway ทำการตัดเงินให้จากระบบ Connect ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงง่ายต่อการบริหารจัดการ

Smart Public Utilities

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

คมนาคมและขนส่ง

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในเมือง จะดีแค่ไหนถ้าประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการรอรถเป็นเวลานานๆ และสามารถคำนวณเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่างๆได้

Smart Transportation

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลังงาน

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านพลังงานด้วย Smart Meter ช่วยในเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน รายงานการใช้งาน เพื่อฝ่ายบริหารนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ คำนวณและวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้า

Smart Energy

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลแต่การส่งข้อมูลไปให้ตรงกับความต้องการของผู้รับนั้นถึงจะที่ได้ว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ประสบความสำเร็จซึ่งเราสามารถบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้ได้

Smart Communication

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

อาคารและที่อยู่อาศัย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัย ในสถานที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติอะไรขึ้นได้บ้าง แต่ถ้ามีการป้องกันไว้ก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งในตัวบุคคลและทรัพย์สินให้กับประชาชน

Smart Public Utilities

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

Web Portal

is single window information system for all users in the organization. It is the center of all information, news, knowledge, and communication. It combines all functions and features that users require in daily work, i.e. Notice, News, Appointment, Schedule, Internal Meeting, Connect, Contact, Forum, Poll, Good Reference, and KPI. The Web Portal will work with the dedicated Browser, which include the software agent, to authorize only the registered computer in order to increase the security level.

ดูข้อมูล

E-Submission

is the total solution for document Workflow system which starts from Document drafting, Document routing, Document review / comment, Document approval, Document number registration, and Central Filing. The system is enhanced with various security features from login to approval. With tracking and auto-alert feature, it makes user to check the document status at any time.

ดูข้อมูล

Our retail management system

is the total solution system for all related retail modules, i.e. Merchandise and Global Sourcing, Distribution Center, Store, POS, and CRM. It also includes the operational reports and management reports. The system is flexible and easy to operate which make the competitive advantage in the retail business.

ดูข้อมูล

Transportation

We provide various solutions for Transportation Industry. The systems are integrated with world leading quality products, from our world class partners. We are also able to customize the solutions and products based on the customer requirement.

ดูข้อมูล