การเกษตร

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาทางการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถทราบ ได้เลยว่า การปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นการทำการเกษตรแบบใด กำลังการผลิต มีเท่าไหร่ ผลผลิตชนิดใดมีสารเคมีหรือไร้สารเคมี ซึ่งไม่สามารถแยกประเภทและ ควบคุมได้

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการกับปัญหาและช่องว่างนี้

ดูเพิ่มเติม