วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ยุคดิจิทัลในอนาคต” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายสุรพล สุทธิจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และกล่าวว่าในปัจจุบันโลกของดิจิทัลเป็นโลกที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยระบบดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่างๆทั้งในภาคการผลิต และภาคอื่นๆ โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ภาคราชการและภาคอุตสาหกรรมเติบโตไปพร้อมกัน ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำสิ่งที่ได้จากการบรรยายในครั้งนี้ไปปรับหรือประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างถูกต้อง

จากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อ “ยุคดิจิทัลในอนาคต” โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล

ที่ปรึกษาบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

  1. Data Transaction
  2. Artificial Intelligence
  3. Block Chain
  4. Internet of Things (IOT สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่)

นายมนตรีฯ กล่าวสรุปดังนี้

ในนามจ.ระยอง และในนามสภา อุตสาหกรรม จ.ระยอง ขอขอบคุณดร.ภาคภูมิฯ เป็นอย่างสูงที่มาร่วมบรรยายข้อมูลให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง

และผู้บริหารจากทุกภาคส่วนใน จ.ระยอง ได้รับฟัง ซึ่งการรับฟังการบรรยายในวันนี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและจัดระเบียบการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ส่วนการดำเนินงานที่เกิดจากระบบที่ใช้ (AI : Artificial Intelligence) สามารถนำไปเป็นตัวเรียนรู้เพื่อไปสู่การพัฒนาที่จะลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต และเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน

ภายในงานมี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง/ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง/ รองประธานฝ่ายEEC-ผังเมือง จ.ระยอง/ รองประธานฝ่ายSME จ.ระยอง/ รองประธานฝ่ายแรงงานและสวัสดิการสังคม จ.ระยอง/ เลขาธิการหอการค้า จ.ระยอง/สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง และผู้แทนบริษัทเอกชนใน จ.ระยอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน